VEĽKÝ VÝPREDAJ so zľavami až do -80%

Obchodné podmienky

 1. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú práva a povinnosti spoločnosti FashionShop.sk, s. r. o. so sídlom Masarykova 22, 080 01 Prešov, Slovenská republika, IČO: 45 595 801, DIČ: 2023089893, IČ DPH:  SK2023089893 zapísaná v Obchodnom registri Obchodnom registri Okresného súdu Prešov I, oddiel: Sro, vložka č.: 23395/P (ďalej len „Obchodník“) a kupujúceho (ďalej len „Kupujúci“) pri kúpe tovaru ponúkaného Obchodníkom prostredníctvom elektronického obchodu na internetovej stránke Obchodníka www.fashionshop.sk (ďalej len „fashionshop.sk“) a sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Kupujúcim a Obchodníkom na diaľku prostredníctvom elektronického obchodu na internete (ďalej len „Kúpna zmluva“). (Obchodník a Kupujúci spolu ďalej len „Zmluvné strany“).

Kontaktné údaje Obchodníka pre Kupujúcich:

FashionShop.sk, s.r.o., Masarykova 22, 080 01 Prešov

IČO: 45 595 801, IČ DPH: SK2023089893, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov I, oddiel: Sro, vložka č.: 23395/P

Email: shop@fashionshop.sk

tel: 0948 521 802 (pracovné dni od 09:00 do 14:00)


Orgán dozoru:

Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj
Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1

Odbor výkonu dozoru
tel. č. 051/7721 597
fax č. 051/7721 596 

http://www.soi.sk

http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

 1. Tieto VOP platia na území Slovenskej republiky pre kúpu tovaru objednaného prostredníctvom elektronického obchodu (ďalej len „E-obchod“) na fashionshop.sk a bližšie upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán.
 2. VOP vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na fashionshop.sk a sú dostupné jednak na stránke fashionshop.sk.
 3. Obchodné podmienky – zmluvné ustanovenia dohodnuté medzi Obchodníkom a Kupujúcim v tomto dokumente. Kupujúci v momente odoslania svojej objednávky potvrdzuje, že súhlasí s týmito Obchodnými podmienkami platnými v čase odoslania svojej objednávky a je nimi viazaný od momentu uzatvorenia Kúpnej zmluvy. Kupujúci odoslaním svojej objednávky potvrdzuje, že pred uskutočnením svojej objednávky sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámil a s obchodnými podmienkami bez výhrad súhlasí
 1. Kupujúcim sa rozumie v systéme zaregistrovaná fyzická osoba, alebo právnická osoba, ktorá si elektronicky objedná tovar prostredníctvom E-obchodu na fashionshop.sk. Registrácia prebieha vyplnením a odoslaním príslušného registračného formulára na stránke fashionshop.sk. Kupujúci je povinný uviesť správne, úplné a pravdivé údaje. Tieto údaje je Kupujúci povinný v prípade ich zmeny bezodkladne aktualizovať, pretože ich správnosť má bezprostredný vplyv na dodanie tovaru Kupujúcemu zo strany Obchodníka.
 2. Ak Kupujúci:
  1. je spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 4 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, teda ak sa jedná o Kupujúceho, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti alebo povolania, riadia sa vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
  2. nie je spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 4 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, vzťahy medzi Kupujúcim a Obchodníkom, ktoré nie sú upravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Tejto osobe neprináležia práva spotrebiteľa podľa platných právnych predpisov.
 3. Práva Kupujúceho ako spotrebiteľa vo vzťahu k Obchodníkovi vyplývajúce zo zákona č. 108/2024 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene  a doplnení niektorých zákonov zostávajú týmito VOP nedotknuté.
 4. Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o Kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky E-obchodu na fashionshop.sk a celkovú cenu tohto tovaru, príp. cenu za poštovné, spracovaný systémom E-obchodu.
 5. Tovarom sa rozumejú všetky produkty uvedené v platnom cenníku Obchodníka na fashionshop.sk.
 6. Reklamáciou sa rozumie uplatnenie zodpovednosti za vady produktu (tovaru/služby) podľa zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka, v znení neskorších predpisov. 
 7. Reklamačným konaním sa rozumie konanie týkajúce sa zodpovednosti za vady.

2. Objednávka

 1. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých registračných formulárov.
 2. Za podstatné náležitosti elektronickej objednávky sa považujú:
  1. Identifikácia Kupujúceho, t.j. obchodné meno alebo meno a priezvisko, sídlo/bydlisko, IČO, DIČ, kontakt (telefónne číslo a e-mailová adresa);
  2. Kód objednávaného tovaru podľa katalógu alebo tiež jeho popis;
  3. Množstvo objednávaného tovaru;
  4. Adresa miesta dodania tovaru (ak nebude tento údaj uvedený, má sa za to, že tovar má byť dodaný na adresu sídla/bydliska Kupujúceho);
  5. Okamih dodania tovaru (deň, hodina), ak sa Kupujúci dohodne s Obchodníkom odlišne ako je uvedené vo VOP;
  6. Meno a priezvisko osoby oprávnenej k prevzatiu dodávaného tovaru (ak nebude tento údaj uvedený, má sa za to, že k prevzatiu dodávaného tovaru je oprávnený Kupujúci, prípadne akýkoľvek jeho zamestnanec).
 3. Ak nebude objednávka obsahovať náležitosti podľa predchádzajúceho článku, je považovaná za neúplnú. Obchodník sa v takom prípade pokúsi kontaktovať Kupujúceho a vyzvať ho k odstráneniu nedostatkov elektronickej objednávky a jej prípadnému spresneniu a/alebo doplneniu. Okamihom doručenia údajov spresňujúcich a/alebo doplňujúcich elektronickú objednávku Obchodníkovi sa elektronická objednávka považuje za úplnú.
 4. Prijatá elektronická objednávka je považovaná za návrh Kúpnej zmluvy a je záväzná.
 5. Kúpna zmluva medzi Obchodníkom a Kupujúcim vzniká na základe záväzného potvrdenia elektronickej objednávky v systéme. Obchodník je povinný potvrdiť e-mailovou správou (na e-mailovú adresu Kupujúceho uvedenú v elektronickej objednávke) obsah elektronickej objednávky Kupujúceho, a to bezodkladne po jej doručení Obchodníkovi, najneskôr do 24 hodín od doručenia objednávky, inak platí, že k uzavretiu Kúpnej zmluvy medzi Zmluvnými stranami nedošlo. Kupujúci je povinný skontrolovať, či mu v uvedenej lehote bolo doručené potvrdenie objednávky, a  to aj v iných priečinkoch e-mailového konta ako napríklad v spame a takisto aj  obsah elektronickej objednávky uvedený v e-mailovej správe Obchodníkom. V prípade zistenia nezrovnalostí týkajúcich sa obsahu elektronickej objednávky potvrdenej zo strany Obchodníka, je Kupujúci povinný o tom upovedomiť Obchodníka prostredníctvom e-mailovej správy zaslanej na e-mailovú adresu shop@fashionshop.sk.
 6. Predmetom uzatvorenej Kúpnej zmluvy je záväzok Obchodníka dodať Kupujúcemu tovar na určené miesto dodania v dohodnutom množstve, cene, kvalite a termíne a záväzok Kupujúceho tovar v mieste dodania v dohodnutom čase prevziať a zaplatiť zaň v dohodnutom termíne splatnosti kúpnu cenu a poštovné, ak povinnosť zaplatiť poštovné vyplýva z Kúpnej zmluvy.
 7. Kupujúci súhlasí s tým, že súčasťou objednávky je jeho povinnosť zaplatiť cenu za objednaný tovar, pričom uvedenú skutočnosť výslovne potvrdzuje pri odosielaní elektronickej objednávky, kde je uvedené, že sa jedná o objednávku s povinnosťou platby.
 8. Akákoľvek zmena objednávky po uzavretí Kúpnej zmluvy je možná len po vzájomnej dohode Kupujúceho a Obchodníka.
 9. Kúpna zmluva sa uzatvára na dobu do úplného vysporiadania záväzkov zmluvných strán vyplývajúcich z Kúpnej zmluvy, resp. na dobu do okamihu jej zrušenia postupom vyplývajúcim z VOP a príslušných právnych predpisov.
 10. Obchodník nezodpovedá za omeškanie dodávky a za škodu, ktorá bola spôsobená dôsledkom toho, že Kupujúci pri registrácii nezadal všetky požadované údaje a/alebo vyplnil registračný formulár chybne. Obchodník tiež nezodpovedá za škodu, ktorá bola spôsobená Kupujúcemu dôsledkom toho, že Kupujúci zabudol svoje prístupové heslo a/alebo sa prístupové heslo Kupujúceho dostalo do rúk nepovolaných osôb bez pričinenia Obchodníka.

3. Storno objednávky

 1. Kupujúci má právo stornovať elektronickú objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením zo strany Obchodníka.
 2. Obchodník si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:
  1. V prípade objednávky na dobierku, ak objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť najmä pre chybne uvedené telefónne číslo, nedostupnosť, Kupujúci neodpovedá na e-maily atď.
  2. Tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, Obchodník bude okamžite kontaktovať Kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že Kupujúci neprijme navrhnutú dohodu zo strany Obchodníka a zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet v lehote 14-tich kalendárnych dní odo dňa zrušenia objednávky Obchodníkom, pokiaľ sa Obchodník a Kupujúci nedohodnú inak.

4. Spotrebiteľská zmluva a poučenie o práve na odstúpenie od zmluvy

 1. V prípade, keď je Kúpna zmluva uzatvorená použitím prostriedkov komunikácie na diaľku (v tomto prípade elektronický obchod na internete), Obchodník poskytuje Kupujúcemu možnosť odstúpiť od Kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu v zákonom stanovenej lehote 14 dní od prevzatia tovaru. Iba v prípade, pokiaľ by Obchodník neodovzdal Kupujúcemu informácie, ktoré je podľa § 15 ods. 1 písm. f) zákona č. 108/2024 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov povinný odovzdať, lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 12 mesiacoch a 14 dňoch od prevzatia tovaru. Ak sú informácie riadne odovzdané Kupujúcemu zo strany Obchodníka v priebehu 12 mesiacov od prevzatia tovaru, dochádza k ukončeniu 12 mesačnej doby a začína odo dňa dodatočného splnenia informačnej povinnosti Obchodníka plynúť doba 14 dní. Kupujúci však nemôže odstúpiť od zmlúv vymenovaných v § 19 ods. 1 zákona č. 108/2024 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 2. Oznámenie Kupujúceho o odstúpení od Kúpnej zmluvy musí byť Obchodníkovi odoslané (mailom alebo poštou) do skončenia doby pre odstúpenie od Kúpnej zmluvy a zároveň v lehote najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od Kúpnej zmluvy musí byť Obchodníkovi riadne vrátený kompletný tovar so všetkými dokladmi a dokumentáciou, ktoré boli Kupujúcemu dodané. Pre rýchle vybavenie veci je nutné vrátiť tovar na rovnakú adresu Obchodníka, ktorá je v dokladoch k tovaru uvedená ako miesto, z ktorého bol tovar Kupujúcemu odoslaný. Lehota na vrátenie tovaru sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Adresa pre spätné zaslanie tovaru je: FashionShop.sk, s.r.o., Masarykova 22, 080 01 Prešov.
 3. Odstúpením Kupujúceho od Kúpnej zmluvy v súlade s bodom 1. a 2. tohto článku sa Kúpna zmluva od začiatku zrušuje. Obchodník je povinný prevziať tovar späť a vrátiť Kupujúcemu najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od Kúpnej zmluvy cenu zaplatenú za tovar rovnakým spôsobom, ako použil Kupujúci pri svojej platbe, vrátane nákladov, ktoré Kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru, pokiaľ sa Obchodník a Kupujúci nedohodli inak. Náklady na vrátenie tovaru znáša Kupujúci len v tom prípade, ak tovar plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nemal vady. V prípade ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, nemá v súlade s ustanovením § 20 ods. 11 zákona č. 108/2024 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov nárok na vrátenie ceny za doplnkovú službu, ak je predmetom doplnkovej zmluvy poskytnutie služby a ak došlo k úplnému poskytnutiu tejto služby (a to predovšetkým ceny za službu dobierky, po odstúpení od kúpnej zmluvy budú kupujúcemu vrátené všetky platby, ktoré ním boli uhradené v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy, najmä kúpna cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru ku kupujúcemu. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak si kupujúci zvolil iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Obchodníkom, Platby budú kupujúcemu vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, kedy bude Obchodníkovi doručené oznámenie o odstúpení kupujúceho od kúpnej zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký kupujúci použil pri platbe, ak výslovne nesúhlasil s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov. Platba za zakúpený tovar bude kupujúcemu uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na adresu Obchodníka, alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr).
 4. V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok Obchodník nebude akceptovať odstúpenie od elektronickej objednávky a tovar bude vrátený na náklady Kupujúceho naspäť.
 5. Pri odstúpení od Kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, Obchodník nie je povinný Kupujúcemu vrátiť platby podľa ods.3 pred tým, ako mu je tovar doručený späť alebo kým Kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť Obchodníkovi.

5. Ceny

 1. Kúpna cena tovarov ponúkaných Obchodníkom prostredníctvom fashionshop.sk je uvedená vždy vedľa vybraného tovaru. Kúpna cena sa vždy uvádza s daňou z pridanej hodnoty, ak nie je uvedené inak.
 2. Obchodník si vyhradzuje právo jednostranne upraviť (zvýšiť/znížiť) ceny tovarov uvedené na fashionshop.sk s tým, že nové ceny tovarov sú platné dňom ich zverejnenia na fashionshop.sk. Pre Kupujúceho je vždy rozhodujúca cena tovaru uvedená pri tovare v čase odoslania objednávky Obchodníkovi. Prípadné zvýšenie alebo zníženie ceny tovaru Obchodníkom v čase od odoslania objednávky Kupujúcim po doručenie objednaného tovaru alebo v priebehu reklamačného alebo iného konania v súvislosti s vrátením alebo výmenou tovaru nemá vplyv na cenu už objednaného tovaru. Kupujúci si je vedomý, že v prípade zníženia ceny tovaru v čase od odoslania objednávky až po ukončenie prípadného reklamačného alebo iného konania v súvislosti s vrátením alebo výmenou tovaru, nemá nárok na vrátenie časti kúpnej ceny za tovar vo výške rozdielu medzi cenou tovaru v čase odoslania objednávky Obchodníkovi a cenou tovaru v čase po odoslaní objednávky Obchodníkovi. Obchodník vyhlasuje, že v prípade jeho jednostranného zvýšenia ceny tovaru až po odoslaní objednávky Kupujúcim Obchodníkovi nemá nárok na úhradu peňažného rozdielu medzi cenou tovaru v čase odoslania objednávky Kupujúcim Obchodníkovi a cenou tovaru v čase po odoslaní objednávky Kupujúcim Obchodníkovi.
 3. V prípade, ak sa na fashionshop.sk objaví pri niektorom tovare cena evidentne chybná, napr. ak ide o tovar bežne dostupný a všeobecne známy a jeho cena sa odlišuje od ceny obvyklej, alebo z dôvodu chyby systému sa pri tovare objaví cena „0 EUR“ alebo „1 EUR“, Obchodník nemá povinnosť tovar dodať za cenu chybnú, ale môže Kupujúcemu ponúknuť dodanie tovaru za cenu riadnu. Ak Kupujúci v tomto prípade s riadnou cenou tovaru nesúhlasí, môže od Kúpnej zmluvy odstúpiť.

6. Poštovné a balné

 1. Obchodník si balné neúčtuje, ak je tovar zabalený štandardným spôsobom potrebným na uchovanie a ochranu tovaru pri preprave.
 2. Výška poštovného za doručenie objednávky v hodnote do 60 EUR je účtovaná podľa zvoleného spôsobu doručenia v objednávke, maximálne vo výške 3,50 EUR. Na základe rozhodnutia Obchodníka sa uvedená výška poštovného môže zmeniť a v tom prípade platia podmienky na určenie výšky poštovného a výška poštovného uvedená na stránke fashionshop.sk v čase odoslania objednávky zo strany Kupujúceho a v potvrdení objednávky zo strany Obchodníka.

7. Platobné podmienky

 1. Platby sa vykonávajú v EUR, pričom Obchodník vyžaduje jeden z nasledujúcich spôsobov platby:
  1. PLATBA NA DOBIERKU: Pri tomto spôsobe platby Kupujúci uhrádza celú sumu za tovar uvedený v elektronickej objednávke pri prevzatí kuriérovi, pošte;
  2. PLATBA VOPRED: Pri tomto spôsobe platby je Kupujúcemu zaslaný tovar po uhradení a pripísaní celej sumy tovaru uvedeného v elektronickej objednávky na účet FashionShop.sk, s. r. o. IBAN: SK5583300000002601124622 FIO Variabilný symbol: použite číslo Vašej elektronickej objednávky.
  3. PLATBA KARTOU CEZ INTERNET: Po dokončení objednávky bude Kupujúci automaticky presmerovaný na platobnú stránku banky. Platobné údaje potrebné k realizácii platby zadáva Kupujúci priamo na podstránke banky, Obchodník s údajmi o platobnej karte neprichádza do kontaktu.

8. Dodanie tovaru

 1. Dodávky elektronicky objednaného tovaru budú podľa dostupnosti tovarov a prevádzkových možností Obchodníka expedované v čo najkratšom termíne. V prípade tovaru skladom obvykle do 2 pracovných dní, v prípade tovaru, ktorý nie je skladom maximálne do 30 kalendárnych dní (obvykle však 7 pracovných dní) odo dňa potvrdenia, prijatia elektronickej objednávky Kupujúceho Obchodníkom, a to na miesto dodania uvedené v elektronickej objednávke. Dodacia doba je však rôzna vzhľadom na dostupnosť niektorých tovarov. Pre vybrané tovary, Obchodník špecifikuje dátum dodania priamo na stránke vybraného tovaru. Kupujúci berie na vedomie, že pri plnení zmluvných záväzkov Obchodníka majú uvedené dodacie termíny orientačný  charakter. V prípade, ak Obchodník nemôže dodať objednaný tovar v danej lehote, je o tom povinný bezodkladne informovať Kupujúceho prostredníctvom e-mailu vyplývajúceho z objednávky a oznámiť mu nový predpokladaný termín dodania tovaru. Ak lehota na dodanie tovaru presiahne 30 kalendárnych dní od uzavretia Kúpnej zmluvy, Obchodník je povinný upovedomiť o tom Kupujúceho prostredníctvom e-mailu vyplývajúceho z objednávky a dohodnúť sa s ním na predĺžení dodacej lehoty. Ak Obchodník nedodá tovar ani v tejto dodatočnej primeranej lehote poskytnutej mu Kupujúcim, Kupujúci má právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy a Obchodník je povinný do 14 dní vrátiť kúpnu cenu na účet Kupujúceho, ak už bola takýmto spôsobom zo strany Kupujúceho uhradená. Ak je vzhľadom na všetky okolnosti zrejmé alebo ak pred uzavretím Kúpnej zmluvy Kupujúci Obchodníka výslovne informoval o tom, že dodanie tovaru v určenej lehote alebo v určený deň je pre Kupujúceho osobitne dôležité a Obchodník tovar v tejto lehote nedodal, Kupujúci má právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy aj bez poskytnutia dodatočnej primeranej lehoty na dodanie veci. Ak Obchodník nemôže dodať objednaný tovar vôbec, takisto je o tom povinný bezodkladne informovať Kupujúceho prostredníctvom e-mailu vyplývajúceho z objednávky a dohodnúť sa s ním na náhradnom plnení. V prípade, ak Kupujúci neprejaví záujem o náhradné plnenie zo strany Obchodníka, je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy a Obchodník je povinný do 14 dní vrátiť kúpnu cenu na účet Kupujúceho, ak už bola zo strany Kupujúceho takýmto spôsobom uhradená.
 2. Kupujúci je informovaný o zaslaní objednaného tovaru e-mailom. Status elektronickej objednávky si môže skontrolovať po prihlásení sa v systéme fashionshop.sk. O statuse elektronickej objednávky je Kupujúci taktiež upozornený e-mailom.
 3. Tovar je dodávaný prostredníctvom kuriérskej služby, Slovenskej pošty alebo služby Packeta na adresu miesta dodania uvedenú Kupujúcim v elektronickej objednávke. Kupujúci je vopred informovaný o termíne dodania objednávky prostredníctvom elektronickej pošty. Ak je stanovený termín nevyhovujúci, môže sa s Obchodníkom, resp. kuriérskou službou dohodnúť na náhradnom termíne dodania objednávky. V prípade, ak Kupujúci nebude prítomný v čase, ktorý si záväzne dohodol s kuriérskou službou, na mieste dodania a nesplnomocní inú osobu na prevzatie tovaru, Kupujúci zodpovedá za škodu, ktorá vznikla Obchodníkovi a/alebo kuriérskej službe v dôsledku neúspešného dodania tovaru Kupujúcemu. Náklady opätovného dodania tovaru Kupujúcemu znáša Kupujúci. V prípade, ak si Kupujúci nevyzdvihne tovar pripravený na osobný odber v lehote  4 pracovných dní alebo si dvakrát po sebe neprevezme tovar od dopravcu, bez toho, aby sa s Obchodníkom dohodol na predĺžení tejto lehoty, Obchodník má právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy. Ak zo strany Kupujúceho už došlo k úhrade kúpnej ceny, Obchodník vráti v lehote 14 dní kúpnu cenu na účet Kupujúceho, ak sa Obchodník a Kupujúci nedohodnú inak.
 4. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na Kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny.
 5. Zásielka s tovarom vždy obsahuje faktúru. Odovzdanie tovaru Kupujúcemu je možné, len ak Kupujúci zaplatí kúpnu cenu a poštovné  za dodaný tovar, ak povinnosť zaplatiť poštovné vyplýva z Kúpnej zmluvy.
 6. Pri prevzatí tovaru je Kupujúci povinný skontrolovať, či obal, v ktorom je tovar zabalený, nie je poškodený a podpísať dokument o prevzatí zásielky. V prípade jeho poškodenia je nutné na mieste dodania tovaru spísať s prepravcom – kuriérskou službou protokol o zistených vadách spôsobených počas prepravy a Kupujúci je povinný o tom bezodkladne tovaru informovať Obchodníka, a to za účelom čo najrýchlejšieho doriešenia veci k spokojnosti Kupujúceho.
 7. Ak Kupujúci tovar prevezme aj napriek evidentnému poškodeniu obalu, Obchodník má právo prípadné neskoršie reklamácie z tohto dôvodu neuznať.
 8. Za nepoškodenú, neotvorenú, originálnu zásielku sa považuje iba tá, ktorá je prelepená ochrannou páskou Obchodníka. Dopravca je povinný odovzdať tovar Kupujúcemu po položkách a na mieste spísať zápisnicu. Za takto vzniknuté škody je zodpovedný dopravca. Ak je balenie prelepené ochrannou páskou Obchodníka, ktorá je poškodená alebo Kupujúci zistí iné poškodenie balenia alebo známky neoprávneného otvorenia zásielky, je oprávnený tovar od Dopravcu neprevziať a je povinný spísať s Dopravcom o tejto skutočnosti zápis s presným popísaním dôvodu neprevzatia zásielky.
 9. Kupujúci je povinný takisto bezodkladne po obdržaní tovaru skontrolovať obsah zásielky a v prípade, ak sa dodaný tovar nezhoduje s objednaným tovarom, alebo je akokoľvek poškodený prepravou, ktoré sa neprejavuje vonkajším poškodením obalu, resp. Kupujúci objaví iné nedostatky, je povinný o tom bezodkladne informovať Obchodníka, a to za účelom čo najrýchlejšieho doriešenia veci k spokojnosti Kupujúceho.
 10. Komunikácia medzi Kupujúcim a Obchodníkom v zmysle ods. 5 a ods. 7 prebieha prednostne prostredníctvom e-mailu označenom zmluvnými stranami pri potvrdení objednávky za účelom urýchlenia komunikácie a vybavenia veci.
 11. Tovar dodáva Obchodník výlučne na území Slovenskej republiky.
 12. Dodanie tovaru na územie členských štátov Európskej únie, príp. iných štátov sa uskutočňuje na základe predchádzajúceho súhlasu a vzájomného písomného odsúhlasenia si ceny za poštovné a balné a príp. ďalších dodacích podmienok medzi Kupujúcim a Obchodníkom.

9. Odstúpenie od kúpnej zmluvy/výmena/reklamácia

 1. Kupujúcemu Obchodník odporúča vyplniť Online formulár pre Vrátenie/výmenu/reklamáciu (ďalej len „Formulár“) vo všetkých prípadoch:
  1. Odstúpenie od Kúpnej zmluvy v 14-dňovej lehote.
   Kupujúci má právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru bez uvedenia dôvodu. Kupujúci v tomto prípade neuhrádza manipulačný poplatok v súvislosti s odstúpením od Kúpnej zmluvy. Náklady na vrátenie tovaru znáša Kupujúci. To neplatí, ak obchodník súhlasil, že ich bude znášať sám alebo ak si nesplnil povinnosť podľa § 15 ods. 1 písm. g) Zákona č. 108/2024 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V prípade, ak Kupujúci odstúpil od celej kúpnej zmluvy a vracia všetok tovar, Obchodník mu vracia celú sumu vrátane sumy za doručenie tovaru od Obchodníka ku Kupujúcemu, ktorú Kupujúci uhradil. V prípade, ak Kupujúci odstúpi od Kúpnej zmluvy len sčasti, Obchodník Kupujúcemu vráti zodpovedajúcu časť kúpnej ceny za tovar. Lehota na odstúpenie od Kúpnej zmluvy je zachovaná, ak Kupujúci zašle Obchodníkovi oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od Kúpnej zmluvy najneskôr v posledný deň lehoty na odstúpenie od Kúpnej zmluvy.
   V prípade zasielania odstúpenia od Kúpnej zmluvy zo strany Kupujúceho poštou, Obchodník odporúča zasielať uvedené podanie prostredníctvom doporučenej listovej zásielky, aby nevznikli pochybnosti o zachovaní lehoty na odstúpenie od Kúpnej zmluvy.
   Obchodník po obdržaní odstúpenia od Kúpnej zmluvy zo strany Kupujúceho zašle na e-mailovú adresu Kupujúceho písomné potvrdenie o prijatí odstúpenia od Kúpnej zmluvy.
  2. Kupujúci vracia tovar, ktorý si neobjednal.
   V prípade, ak Kupujúci zistí, že tovar, ktorý si objednal, nezodpovedá tovaru, ktorý prevzal, Kupujúci má právo vrátiť tovar Obchodníkovi max. do 30 dní od prevzatia tovaru Kupujúcim. Kupujúci neuhrádza manipulačný poplatok za vrátenie tovaru Obchodníkovi. Náklady na vrátenie tovaru znáša Obchodník.
  3. Kupujúci požaduje zámenu tovaru v dôsledku nevyhovujúcich parametrov tovaru (veľkosť a/alebo farba).
   V prípade, ak Kupujúci zistí, že tovar, ktorý si objednal, mu nesedí z dôvodu nevyhovujúcej veľkosti a/alebo farby tovaru, má právo vrátiť prevzatý tovar a požadovať jeho výmenu za tovar inej farby a/alebo veľkosti, resp.iný druh tovaru, max. do 14 dní od prevzatia tovaru Kupujúcim. Výmenu tovaru je možné uskutočniť iba v prípade, ak to umožňujú skladové zásoby Obchodníka a tovar bol doručený nepoškodený a nejaví známky nosenia. V opačnom prípade sa má za to, že Kupujúci odstúpil od Kúpnej zmluvy a bude sa postupovať podľa bodu 1.1 alebo 1.2., ak sú splnené ostatné podmienky podľa bodu 1.1 alebo 1.2. Kupujúci neuhrádza manipulačný poplatok pokrývajúci náklady, ktoré vznikli Obchodníkovi v súvislosti s vrátením tovaru. Náklady na vrátenie tovaru za účelom jeho výmeny znáša Kupujúci, avšak len v tom prípade, ak tovar plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný. Obchodník dodá vymenený tovar Kupujúcemu do 30 dní od dňa prevzatia kompletne vyplneného Formulára s požadovanými dokladmi a s tovarom, ktorý sa má vymeniť.
 2. Kupujúci uvedie vo Formulári nasledujúce údaje:
  1. Identifikácia Kupujúceho, t.j. e-mail, na ktorý bola vytvorená objednávka;
  2. Číslo elektronickej objednávky;
  3. Označenie tovaru, ktorý Kupujúci žiada zameniť/vrátiť/reklamovať a popis zameneného tovaru formou online rezervácie v prípade výmeny tovaru, alebo podrobný popis vady v prípade reklamácie;
  4. Číslo bankového účtu Kupujúceho;
 3. Ak Formulár nie je úplne vyplnený a/alebo k tovaru nie je priložený doklad o vyplnení formulára v podobe sprievodného listu, resp. doklad o kúpe tovaru (ďalej len „Požadované doklady“), Obchodník vyzve telefonicky prípadne e-mailom Kupujúceho na doplnenie chýbajúcich údajov alebo doloženie chýbajúcich Požadovaných dokladov.
 4. Ak sa Obchodníkovi nepodarí opakovane telefonicky dovolať Kupujúcemu a/alebo Kupujúci nereaguje na e-mailovú výzvu Obchodníka do 7 dní od prevzatia Formulára a/alebo Požadovaných dokladov Obchodníkom, Obchodník si vyhradzuje právo nepokračovať vo vybavovaní predmetného vrátenia/zámeny/reklamácie a tovar bude vrátený na náklady Kupujúceho späť Kupujúcemu na adresu uvedenú vo Formulári.
 5. V prípade vrátenia neprevzatej zásielky zo strany Kupujúceho zasielanej Obchodníkom napr. po neuznanej reklamácii alebo v dôsledku nedoloženia Požadovaných dokladov, si Kupujúci bude mať možnosť vyzdvihnúť tento tovar v sídle Obchodníka a Obchodník v súvislosti s uskladnením tovaru účtuje skladné vo výške 1,00 EUR denne.
 6. Ak spolu s vyplneným Formulárom a s Požadovanými dokladmi nie je priložený tovar, ktorý je predmetom zámeny/reklamácie, Obchodník si vyhradzuje právo nepokračovať vo vybavovaní predmetnej záležitosti až do doručenia tovaru určeného na zámenu/reklamáciu Obchodníkovi. V prípade, ak ani po následnej výzve Obchodníka nedôjde zo strany Kupujúceho k doručeniu tovaru určeného na zámenu/reklamáciu má sa za to, že Kupujúci nemá v úmysle tovar zameniť alebo reklamovať. Uvedené platí aj v prípade, ak zo strany Kupujúceho nedôjde k odoslaniu tovaru určeného na vrátenie v lehote najneskôr 14 dní od odstúpenia od Kúpnej zmluvy.
 7. Tovar, ktorý je predmetom vrátenia/zámeny musí byť úplný, nepoužitý, nepoškodený a podľa možností v pôvodnom obale, ktorý nie je poškodený nad rámec nevyhnutnej manipulácie potrebnej na oboznámenie sa s tovarom, inak Kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Originálny obal tovaru (originálna krabica) nesmie byť znehodnotená popísaním, polepením a podobne, v snahe využiť originálnu krabicu ako vonkajší obal určený pre doručovanie tovaru. Tovar nesmie javiť na sebe známky používania. Všetky štítky, cenovky a iné značenia tovaru musia byť na pôvodnom mieste a nesmú byť z tovaru odstránené, okrem prípadov odstránenia štítkov, cenoviek a iných označení tovaru potrebnom na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru a v prípade, že spotrebiteľ odstúpi od kúpnej zmluvy v zákonnej 14 dňovej lehote, zodpovedá spotrebiteľ za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastnosti a funkčnosti tovaru. Obchodník odporúča Kupujúcemu poistiť tovar, ktorý je predmetom vrátenia/zámeny/reklamácie. Riziko vzniku škody na tovare, ktorý je predmetom vrátenia/zámeny/reklamácie znáša Kupujúci až do okamihu prevzatia tohto tovaru Obchodníkom.
 8. Kupujúcemu odporúčame úplne vyplnený Formulár spolu s Požadovanými dokladmi doporučene poslať spolu s tovarom, ktorý je predmetom vrátenia/zámeny/reklamácie na adresu sídla Obchodníka. Obchodník si vyhradzuje právo neprebrať tovar zaslaný Kupujúcim na dobierku.
 9. Celková suma za tovar, ktorý bol vrátený Obchodníkovi v súlade s týmito VOP, znížená o manipulačný poplatok/poplatky, v prípadoch ustanovených v týchto VOP, bude Kupujúcemu vrátená rovnakým spôsobom, ako použil Kupujúci pri svojej platbe, pokiaľ sa Obchodník a Kupujúci nedohodli inak,  a to do 14 dní odo dňa prevzatia úplne vyplneného Formulára spolu s Požadovanými dokladmi a s tovarom, ktorý sa vracia z dôvodu uvedeného v bode 1.1, 1.2 a 1.3 tohto článku.
 10. Obchodník nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci výslovne zvolil iný spôsob dodania ako je najlacnejší bežný spôsob dodania ponúkaný obchodníkom. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na dodanie , ktoré si zvolil kupujúci a nákladmi na najlacnejší spôsob dodania ponúkaný obchodníkom.
 11. Ak Kupujúcemu nevyhovuje online služba pre vrátenie (odstúpenie od zmluvy), výmenu alebo reklamáciu tovaru, môže využiť aj štandardný formulár vo vytlačenej verzii, ktorý si môže stiahnúť TU.  V prípade odstúpenia od zmluvy je akceptovaný aj akýkoľvek iný písomný prejav vyjadrujúci vôlu odstúpiť od zmluvy. V prípade ak formulár nebude vyplnený a zaslaný spolu s tovarom, uplatňuje sa bod 3. a 4. tohto článku.  

10. Záručná doba a záručné podmienky

1.  Na dodávaný tovar je Kupujúcemu poskytnutá záručná doba 24 mesiacov. Na vybrané druhy tovaru môže byť Kupujúcemu poskytnutá dlhšia záručná doba. Záručná doba začína plynúť v deň odovzdania tovaru Kupujúcemu.

2.   Ku každému tovaru zakúpenému u Obchodníka je pri jeho dodaní Kupujúcemu priložená faktúra (doklad o kúpe tovaru), ktorá slúži zároveň ako záručný doklad.

3.   Reklamovať je možné len tovar zakúpený u Obchodníka a úplne zaplatený.

4.   Pri uplatnení reklamácie je Kupujúci povinný doručiť na adresu sídla Obchodníka reklamovaný tovar čistý, vrátane Požadovaných dokladov.

5.   Kupujúci má právo na úhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením oprávnených práv zo zodpovednosti za chyby a boli vynaložené skutočne a účelne.

6.  Podrobnosti a postup pri reklamácii tovaru upravuje reklamačný poriadok zverejnený na FashionShop.sk.

11. Alternatívne riešenie sporov

 1. Obchodník má záujem o riešenie sporov s Kupujúcim predovšetkým mimosúdnou cestou, a preto v prípade, ak Kupujúci nie je spokojný s vybavením reklamácie alebo má pocit, že došlo k porušeniu jeho práv zo strany Obchodníka, môže sa za účelom vyriešenia vzniknutej situácie obrátiť na Obchodníka prostredníctvom e-mailovej adresy: shop@fashionshop.sk, respektíve v zmysle zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu.
 2. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s obchodníkom je Slovenská obchodná inšpekcia pre Prešovský kraj, Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1, www.soi.sk alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky. Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov Kupujúci nájde tu –  https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1?csrt=14518442250999247636. Kupujúci má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.
 3. Spory môže Kupujúci takisto riešiť prostredníctvom platformy RSO – https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage.
 4. Alternatívne riešenie sporov sa týka sporov s hodnotou nad 20 EUR a možno ho využiť len pri riešení sporu medzi spotrebiteľom a Obchodníkom vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo týkajúceho sa spotrebiteľskej zmluvy uzatvorenej na diaľku, pričom spotrebiteľom sa rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Subjekt alternatívneho riešenia sporov  môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu, maximálne však do výšky 5 EUR s DPH.

12. Ochrana osobných údajov

 1. Obchodník uchováva osobné údaje poskytnuté Kupujúcim výlučne za účelom plnenia a dodatočného potvrdenia podmienok Kúpnej zmluvy, za účelom spracovania elektronickej objednávky, realizácie dodávky, zúčtovania platieb a k nevyhnutnej komunikácii medzi zmluvnými stranami po dobu desiatich rokov.
 2. Zmluvné strany sa dohodli, že Kupujúci v prípade, že je spotrebiteľom, je povinný oznámiť Obchodníkovi v objednávke svoje meno a priezvisko, fakturačnú adresu a dodaciu adresu vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu. Zmluvné strany sa dohodli, že Kupujúci v prípade, že je podnikateľom, je povinný oznámiť Obchodníkovi v objednávke svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, IČ DPH, číslo telefónu a e-mailovú adresu.
 3. Obchodník nevydá údaje Kupujúceho tretím osobám, s výnimkou subdodávateľov, sprostredkovateľov Obchodníka, aj to len tie údaje, ktoré sú nevyhnutné pre úspešné uskutočnenie dodávky. Obchodník postupuje pri zaobchádzaní s osobnými údajmi Kupujúceho v súlade s nariadením EÚ 2016/679 o ochrane dát (GDPR) a ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z.z.. Objednaním tovaru prostredníctvom E-obchodu na topankovo.sk. Kupujúci potvrdzuje, že svoje osobné údaje poskytol Obchodníkovi dobrovoľne a súhlasí s ich spracúvaním v evidencii Obchodníka, pokiaľ nie sú v rozpore s právnymi predpismi, a tiež so sprístupňovaním a poskytovaním údajov tretím osobám a štátnym inštitúciám za podmienok a v rozsahu ustanovenom právnymi predpismi.
 4. Kupujúci súhlasí so spracovaním, sprístupnením a použitím svojich osobných údajov za účelom priameho marketingu Obchodníka po dobu desiatich rokov. Kupujúci má na základe bezplatnej písomnej žiadosti doručenej na adresu Obchodníka právo najmä vyžadovať potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o Kupujúcom spracúvané a namietať voči spracúvaniu svojich osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu a žiadať ich likvidáciu.
 5. Kupujúci súhlasí s tým, aby Obchodník poveril spracúvaním osobných údajov sprostredkovateľa.
 6. Kupujúci prehlasuje, že všetky ním uvedené údaje sú pravdivé. Kupujúci prehlasuje, že si je vedomý dôsledkov uvedenia nepravdivých údajov, obzvlášť skutočnosti, že by takéto konanie mohlo byť klasifikované ako trestný čin.
 7. Kupujúci splnomocňuje Obchodníka na overenie si poskytnutých informácií o kreditnej karte v príslušnom call-centre banky alebo spoločnosti, ktorá kreditnú kartu vydala.
 8. Kupujúci je oprávnený písomne odvolať poskytnutý súhlas so spracovaním osobných údajov.
 9. Kupujúci môže zaškrtnutím príslušného políčka pred odoslaním objednávky vyjadriť svoj súhlas, aby Obchodník spracoval a uschovával jeho osobné údaje potrebné pri činnosti Obchodníka týkajúcej sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaný tovar a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch týkajúcich sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaný tovar. Kupujúci môže svoje osobné údaje kedykoľvek zmeniť alebo aktualizovať po prihlásení sa do svojho účtu alebo na základe písomnej žiadosti na email shop@fashionshop.sk. Na písomnú žiadosť zákazníka budú osobné údaje z databázy vymazané. Kupujúci môže zrušiť odber noviniek kliknutím na “odhlásenie” v dolnej časti Newslettera, alebo písomnou žiadosťou na shop@fashionshop.sk.
 10. Kupujúci je oboznámený s ukladaním tzv. cookies na jeho počítač. Prostredníctvom nastavenia svojho webového prehliadača môže kupujúci jednotlivé cookies ručne mazať, blokovať alebo celkom zakázať. Pokyny, ako môžete súbory cookies odmietnuť alebo vymazať, nájdete v sekcii „Pomocník“ vášho webového prehliadača.

13. Okolnosti vylučujúce zodpovednosť za nemožnosť plnenia

 1. Žiadna zo Zmluvných strán nenesie zodpovednosť za nemožnosť plnenia v prípade, ak nastanú skutočnosti vplyvom vyššej moci.
 2. Za udalosť vplyvom vyššej moci sa považuje udalosť, ktorú Zmluvné strany nemohli predvídať a ktorej nemohli zabrániť ani pri vynaložení najvyššej možnej odbornej starostlivosti, ktorá je nezávislá od ich vôle, najmä vojna, povstanie, štrajk, prírodné katastrofy, zmeny v legislatíve a iné.
 3. V prípade, že nastane udalosť podľa bodu 2 sú Zmluvné strany povinné si túto skutočnosť oznámiť bez zbytočného odkladu.

14. Záverečné ustanovenia

 1. Pri nákupe tovaru na fashionshop.sk sa predpokladá zo strany Kupujúceho znalosť technických možností Internetu a prijatie technológiou podmienených možných problémov.
 2. Obchodník nezodpovedá za škody spôsobené chybným pripojením na fashionshop.sk. Ochrana počítača, prípadne údajov nachádzajúcich sa v počítači zaťažuje Kupujúceho.
 3. Obchodník upozorňuje, že informácie uvedené na fashionshop.sk môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia.
 4. Obchodník nenesie voči inej strane zodpovednosť za priame, nepriame alebo mimoriadne škody, spôsobené použitím informácií z fashionshop.sk.
 5. Obchodník môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť tovary uvedené na fashionshop.sk.
 6. Obchodník si vyhradzuje právo tieto VOP kedykoľvek zmeniť a/alebo doplniť. Zmeny a/alebo doplnky týchto VOP vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na fashionshop.sk a nemajú vplyv na zmluvné vzťahy, ktoré vznikli medzi Kupujúcim a Obchodníkom pred ich zverejnením. Na tieto zmluvné vzťahy sa vzťahujú VOP v znení aktuálnom ku dňu uzatvorenia Kúpnej zmluvy.
 7. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vzniknú z právnych vzťahov na základe zmluvy alebo súvisiacich zmlúv, vrátane sporov o platnosť, výklad a zánik tejto zmluvy, budú prednostne riešiť formou zmieru. Ak sa uvedené spory nepodarí vyriešiť formou zmieru alebo prostredníctvom alternatívneho riešenia sporov, na prejednanie veci súdnou cestou sú príslušné slovenské súdy v mieste trvalého pobytu spotrebiteľa podľa slovenského práva.
 8. Odoslaním elektronickej objednávky Obchodníkovi, Kupujúci zároveň potvrdzuje svoj bezvýhradný súhlas s VOP Obchodníka.
 9. Ak sa preukáže, že niektoré z ustanovení VOP a/alebo Kúpnej zmluvy sú neplatné alebo neúčinné, nemá takáto neplatnosť alebo neúčinnosť za následok neplatnosť alebo neúčinnosť ďalších ustanovení Kúpnej zmluvy a/alebo VOP. V takom prípade sa zmluvné strany zaväzujú bezodkladne nahradiť takéto neplatné alebo neúčinné ustanovenie novým, a to tak, aby bol zachovaný účel sledovaný príslušným neplatným alebo neúčinným ustanovením v čase jeho prijatia, resp. uzatvorenia Kúpnej zmluvy.

V Prešove, dňa 01.07.2024

Buďte medzi prvými informovaní o zľavách, novinkách a akciách


doprava zadarmo pri nákupe nad 60€
60 dní na vrátenie tovaru
bezpečná platba na dobierku alebo platobnou bránou
radi poradíme, pomôžeme
pravidelné novinky a zľavy